Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van MikaWebdesign zijn geldig per 12 juli 2021 en zijn voor het laatst gecontroleerd op 2 augustus 2022.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MikaWebdesign en een Opdrachtgever, waarop MikaWebdesign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk/elektronisch is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door MikaWebdesign in het kader van een opdracht ingeschakelde derden.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. MikaWebdesign en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever worden door MikaWebdesign uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2 OFFERTES

2.1 Alle offertes van MikaWebdesign zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

2.2 MikaWebdesign kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst tussen MikaWebdesign en de Opdrachtgever bindt MikaWebdesign slechts nadat MikaWebdesign de overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk/elektronisch heeft bevestigd.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, MikaWebdesign derhalve schriftelijk/elektronisch in gebreke te stellen. MikaWebdesign dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door MikaWebdesign mogelijk te maken, in het bijzonder omvat dit het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

3.4 MikaWebdesign heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.5 Tenzij schriftelijk/elektronisch anders overeengekomen, is MikaWebdesign niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.

3.6 Tenzij schriftelijk/elektronisch anders overeengekomen, is MikaWebdesign niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of zogeheten content managementsysteem.

3.7 Indien partijen overeenkomen dat MikaWebdesign tevens de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website en benodigde hulpprogrammatuur en/of content managementsysteem ter beschikking dient te stellen, kan MikaWebdesign verlangen dat MikaWebdesign daarvoor een onderhoudsovereenkomst aangaat.

ARTIKEL 4 DUUR EN BEËINDIGING

4.1 De duur van een onderhoudsovereenkomst wordt minimaal voor de duur van 12 maanden vastgesteld. Na het aflopen van deze termijn wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Opdrachtgever kan de onderhoudsovereenkomst schriftelijk/elektronisch opzeggen na de minimale duur van 12 maanden, met een opzegtermijn van 1 maand.

4.2 MikaWebdesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst MikaWebdesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van MikaWebdesign kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MikaWebdesign op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MikaWebdesign de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4.4 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MikaWebdesign gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MikaWebdesign, zal MikaWebdesign in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden door MikaWebdesign extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MikaWebdesign anders aangeeft.

4.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht voor het maken van een website of webshop of de registratie van een domeinnaam/webhosting geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of reeds gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte arbeidstijd, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 PRIJZEN EN BETALING

5.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief 21% omzetbelasting (BTW) tenzij MikaWebdesign anders aangeeft.

5.2 MikaWebdesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt en worden tevens gepubliceerd op de website van MikaWebdesign. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

5.3 Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende kosten, kan een aparte offerte c.q. aangepaste factuur worden opgesteld. De bepalingen omtrent meerwerk zijn van toepassing.

5.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MikaWebdesign aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk/elektronisch anders door MikaWebdesign aangegeven. MikaWebdesign is gerechtigd om periodiek (maandelijks) te factureren.

5.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien MikaWebdesign echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 6 MEERWERK

6.1 Een verzoek om meerwerk dient schriftelijk/elektronisch aangevraagd te worden, waarbij MikaWebdesign slechts gehouden is aan het verzoek te voldoen indien zij schriftelijk/elektronisch akkoord is gegaan en de meerwerk opdracht heeft aanvaard. Extra werkzaamheden dienen ook vergoed te worden in die gevallen waarin MikaWebdesign (meer) werkzaamheden heeft uitgevoerd maar dit schriftelijk/elektronisch niet heeft aanvaard. Meerwerk dient vergoed te worden volgens de gebruikelijke tarieven van MikaWebdesign.

6.2 Onder artikel 6.1 wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.

6.3 Voor zover bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MikaWebdesign, Opdrachtgever zoveel mogelijk van te voren schriftelijk/elektronisch informeren omtrent de financiële gevolgen van de extra werkzaamheden of prestaties.

ARTIKEL 7 GEBRUIKSRECHT

7.1 Opdrachtgever verkrijgt met betrekking tot programmatuur, applicaties en websites/webshops, een gebruiksrecht (licentie) om de desbetreffende programmatuur van MikaWebdesign te mogen gebruiken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

7.2 Dit gebruiksrecht is te allen tijde beperkt tot hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit.

7.3 Opdrachtgever is met betrekking tot grafische ontwerpen zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van intellectuele eigendomsrechten.

7.4 Opdrachtgever verkrijgt met betrekking tot geleverde grafische ontwerpen een exclusief niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de grafische ontwerpen.

7.5 MikaWebdesign stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website of webshop en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.

ARTIKEL 8 SUPPORT

8.1 MikaWebdesign levert persoonlijk, telefonisch of per e-mail advies, informatie en ondersteuning over het gebruik en functioneren van de diensten.

8.2 Opdrachtgever zal onmiddellijk na het optreden van een storing, MikaWebdesign daarvan schriftelijk/elektronisch of per telefoon op de hoogte brengen.

8.3 Klachten over de dienstverlening of storingen kunnen via de website, e-mail of per telefoon worden gemeld. MikaWebdesign zal de klachten onderzoeken en zo nodig maatregelen nemen.

8.4 Bij klachten of storingen spant MikaWebdesign zich in om binnen enkele uren te reageren. MikaWebdesign kan dit echter niet garanderen, maar zal zich maximaal inspannen om binnen 24 uur te reageren.

ARTIKEL 9 BESCHIKBAARHEID

9.1 Opdrachtgever erkent dat de dienstverlening van MikaWebdesign met betrekking tot de door haar geleverde applicaties, programmatuur, websites, webshops, databestanden of andere materialen afhankelijk kan zijn van dienstverlening van derden (bijvoorbeeld internet), storingen en noodzakelijk onderhoud.

9.2 Door de afhankelijkheid genoemd in artikel 9.1 kan MikaWebdesign niet instaan voor absolute beschikbaarheidsgarantie van de dienstverlening. Dit geldt mede ten gevolgde van cybercrime aanvallen.

9.3 Op MikaWebdesign rust een inspanningsverplichting om naar goed vakmanschap en inzicht voor zoveel mogelijk beschikbaarheid zorg te dragen.

9.4 MikaWebdesign kan de dienstverlening geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik daarvan beperken indien dit in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of vermeende inbreuken van intellectuele eigendomsrechten (voor de duur van de gestelde inbreuk). MikaWebdesign stelt Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk schriftelijk/elektronisch of per telefoon van op de hoogte.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 MikaWebdesign is niet aansprakelijk voor schade of kosten die geleden zijn wegens storingen of niet beschikbaarheid van computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder bijvoorbeeld internet.

10.2 MikaWebdesign is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door gebruik van de diensten door Opdrachtgever en de onjuistheid/onvolledigheid van door Opdrachtgever aangeleverde of ingevoerde gegevens.

10.3 MikaWebdesign is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies of beschadiging van (opgeslagen) data.

10.4 MikaWebdesign is niet aansprakelijk voor gevolgen van hacking, (D)DOS-aanval of anderszins uitval van functionaliteit en vormen van cybercrime.

10.5 MikaWebdesign is met betrekking tot grafische ontwerpen en teksten niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.6 Opdracht vrijwaart MikaWebdesign tegen alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van (vermeende) aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die MikaWebdesign lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, enig handelen van Opdrachtgever in de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad.

10.7 MikaWebdesign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruikte software en/of infrastructuur van Opdrachtgever en/of derden.

10.8 MikaWebdesign kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:

– redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van MikaWebdesign te laten beantwoorden aan de overeenkomst;

– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade in het kader van de overeenkomst;

– redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de geleden directe schade.

10.9 De aansprakelijkheid van MikaWebdesign ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en MikaWebdesign ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MikaWebdesign in staat is adequaat te reageren.

10.10 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MikaWebdesign.

ARTIKEL 11 LEVERING EN LEVERTIJD
11.1 Opdrachtgever krijgt één gratis revisieronde om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen. Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
11.2 Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de revisieronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als Opdrachtgever bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
11.3 MikaWebdesign geeft schriftelijk/elektronisch bij Opdrachtgever aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
11.4 De opleverdatum zal steeds in overleg met Opdrachtgever aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
11.5 Indien Opdrachtgever, ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan MikaWebdesign ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan Opdrachtgever over te dragen waarmee MikaWebdesign aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
11.6 Bij definitieve oplevering van de website ontvangt Opdrachtgever een handleiding of een uitleg hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website en een document met alle inloggegevens.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1 Aansprakelijkheid als gevolg van een overmachtssituatie is uitgesloten. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop MikaWebdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MikaWebdesign niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, inclusief overmacht van toeleveranciers van MikaWebdesign, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, ongeacht of het gebruik door Opdrachtgever aan MikaWebdesign is voorgeschreven; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van intern, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; oorlog; staking in het bedrijf van MikaWebdesign of derden; algemene vervoersproblemen; en de onbeschikbaarheid van 1 of meer personeelsleden.

12.2 Ingeval van overmacht is MikaWebdesign gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

12.3 Indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden duurt, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er op MikaWebdesign enige verplichting tot schadevergoeding rust.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

13.1 Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de gegevens c.q. informatie welke aan beide partijen bekend worden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden vermeld in deze en andere overeenkomsten, een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Partijen staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de ander partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard (wachtwoorden) geheim zal blijven.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde grafische ontwerpen, programmatuur, applicaties, websites, webshops, databestanden of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij MikaWebdesign, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is, tenzij de voorwaarden anders bepalen of schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de grafische ontwerpen, programmatuur, applicaties, websites, webshops, databestanden of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

14.3 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het MikaWebdesign toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van grafische ontwerpen, programmatuur, applicaties, databestanden, websites, webshops en andere materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

14.4 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan MikaWebdesign van grafische ontwerpen, programmatuur, applicaties, voor websites/webshop bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website). Opdrachtgever vrijwaart MikaWebdesign tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

14.5 MikaWebdesign heeft het recht grafische ontwerpen die ontwikkeld zijn door MikaWebdesign te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, haar bedrijfsvoering en opdrachten van andere Opdrachtgevers.

ARTIKEL 15 OVERIGE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

15.1 MikaWebdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

15.2 Opdrachtgever dient voldoende beschermingsmaatregelen te treffen om eigen informatie en data te beveiligen, waaronder bijvoorbeeld een virusscanner, firewall en periodieke wachtwoorden.

15.3 Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de opgeslagen gegevens die door Opdrachtgever worden ingevoerd en gebruikt.

15.4 Opdrachtgever staat jegens MikaWebdesign in voor de juistheid van alle informatie die hij of zij aan MikaWebdesign verstrekt in het kader van de overeenkomst die MikaWebdesign nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

15.5 Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan MikaWebdesign te maken. Onder fouten wordt verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.

ARTIKEL 16 PRIVACY BEPALINGEN

16.1 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. MikaWebdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

16.2 Voor verdere privacy bepalingen verwijst MikaWebdesign naar de hiervoor opgestelde privacyverklaring.

ARTIKEL 17 OVERIGE BEPALINGEN

17.1 MikaWebdesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Op deze algemene voorwaarden en alle contracten en overeenkomsten met MikaWebdesign gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.